دان قهوه استرابون

دان قهوه استرابون (70 % روبستا)