ویروس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

ویروس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟